Search The Net

Tuesday, April 14, 2009

kapampangan translation at meaning about holy week

kapampangan translation at meaning about holy week
Maleldo short for “mal a aldo” - mahal na araw
Puni- kumpol kumpol na tindahan tuwing mahal na araw, na sa gabi lang nagbubukas, kadalasan ay malapit sa simbahan.
Pasyon- pasyon parin.
Magdarame- mga nagpepenitensya sa pamamagitan ng pag papasakit sa sarili, namay iba't ibang klase.
1. Mangusang krus- nagbubuhat ng mabigat na krus sa likod.
2. Kukusad- gumagapang sa daan/lupa
3. Papalaspas- sinugatan ang likod, para dumugo lalo, hinahampas-hampas ng palaspas, kadalasa'y yari sa patpat na kawayan.
4. Papapaku- mga nagpapapako sa krus.
Palaspas- palm sunday

No comments: